Závety

Dobročinný odkaz je niečo, čo tu ostane pre ostatných aj po tom, keď tu nebudeme. 

Zanecháme pre ďalšie generácie náš odkaz, vďaka ktorému budú môcť pomáhať...

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by ste mali venovať časť alebo celý majetok na dobročinný účel?

 • Pretože tým najdôležitejším je vždy samotné rozhodnutie človeka.
 • Pretože ľuďom nie je ľahostajné komu pripadne ich majetok.
 • Pretože máme právo vyjadriť svoju poslednú vôľu.
 • Pretože môžeme pomáhať ostaným ešte desaťročia po tom, čo tu nebudeme.
 • Pretože nechceme, aby o našom majetku rozhodovali iní.
 • Pretože sami podľa vlastného vedomia, svedomia a hodnôt vieme najlepšie, komu a kam chceme nasmerovať našu pomoc.
 • Pretože chceme zanechať dobročinný odkaz pre ďalšie generácie.

Dobročinný odkaz

Drvivá väčšina ľudí nevie, že má možnosť obdarovať zo závetu, podľa svojho želania, aj verejnoprospešnú organizáciu. Asociácia komunitných nadácií Slovenska (AKNS) otvorila prostredníctvom tejto stránky tému dobročinného odkazu v závete. Napriek tomu, že v zahraničí sú dary zo závetu často hlavným zdrojom prostriedkov pre komunitné nadácie, na Slovensku je táto téma ešte veľmi citlivá.

Generácie generáciám...

Aj v modernej spoločnosti dvadsiateho prvého storočia prevláda názor, že hovoriť o konci ľudského života je nemiestne. Ešte citlivejšia je téma závetov a dedičstva. Pritom rovnako ako zrod nového života prirodzená je aj smrť človeka. Po každom z nás tu ostávajú hmotné statky, ktoré môžu mať viac než finančnú hodnotu. Môžu meniť budúcnosť k lepšiemu, niesť náš dobročinný odkaz.

Dobročinný odkaz je dar. Predovšetkým je to však ľudské chápanie jednoduchého aktu pomáhať druhým. Je to odkaz, ktorý tu ostane pre iných aj potom, keď tu nebudeme. Náš vklad pre ďalšie generácie, vďaka ktorému budú môcť pomáhať. Časť nášho hmotného statku, ktorý personifikuje naše hodnoty a viery v lepšiu budúcnosť. Môžeme ho definovať aj ako prepojenie rodinných a filantropických cieľov prostredníctvom finančného nástroja.

Dedičstvo a závet

Na Slovensku ide zatiaľ o málo využívaný zdroj financovania v oblasti neziskového sektora. V niektorých častiach sveta je však bežný. Prostredníctvom závetu môže poručiteľ určiť neziskovú organizáciu ako svojho dediča a umožniť jej tak ďalšie financovanie svojej činnosti.

Dedičstvo

Dedenie predstavuje všeobecný prechod práv a povinností po zosnulej osobe na dediča. Ide teda o prechod majetkových práv a povinností, a to buď na základe závetu alebo zo zákona. Ak dedičstvo po zosnulom nenadobudne dedič na základe závetu alebo nadobudne len časť dedičstva, zvyšná časť sa nadobúda zo zákona. Dedičské právo je pevne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen poručiteľovi, ale aj jeho rodine, pričom slúži aj ako prostriedok medzigeneračného spojenia a zabezpečenia rodiny. Dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Závet

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť. Nezisková organizácia je oprávnená dediť, a to na základe písomného závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Darca môže zahrnúť do závetu aj neziskovú organizáciu. V závete môže darca odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistenie alebo peniaze.

Poradíme Vám

Našou snahou je, aby sme vás nasmerovali, ak sa rozhodnete odkázať majetok na charitatívny účel. Preto sme pre vás vytvorili návod na to ako postupovať i prehľad legislatívnych podmienok.

Ak ste sa rozhodli spisovať poslednú vôľu, je dôležité, aby ste postupovali podľa náležitostí, aké má platný závet obsahovať. Slovenská legislatíva umožňuje, aby ste prostredníctvom závetu určili ako svojho dediča aj neziskovú organizáciu, avšak neumožňuje zadefinovať, na aký účel táto organizácia dedičstvo použije. Preto je veľmi dôležité, aby ste si vybrali organizáciu, ktorej dôverujete a ktorú dobre poznáte. S ktorou máte dobrú skúsenosť.

Zneužitiu svojej poslednej vôle môžete predísť aj tak, že už počas života si založíte pri komunitných nadáciách fond a zadefinujete oblasť podpory alebo podporu konkrétnej organizácii či organizáciám. Založenie fondu je jednoduchá a najmä účinná cesta k tomu ako pomáhať. Akýkoľvek fond si môžete založiť pri komunitných nadáciách a tie vám zaručujú, že vaše finančné prostriedky budú transparentne rozdelované do vami zadefinovaných oblastí.


Ak vás táto možnosť zaujala, získajte viac informácií.

Legislatíva

Právne ustanovenia v oblasti dedenia sú zakotvené v siedmej časti Občianskeho zákonníka s názvom DEDENIE. Vyberáme pre vás súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú potrebné pri spisovaní závetu.

Nadobúdanie dedičstva

 • Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch dôvodov.
 •  Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dediči zo zákona.
 • Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

 Dedenie zo zákona

Zákon chráni potomkov. Ak poručiteľ nevydedí svojich potomkov, svoju časť dedičstva dostanú, hoci s nimi v závete nerátal. Keď sa rodič rozhodne svoje deti vydediť napriek tomu, že sú neopomenuteľnými dedičmi, majetok nedostanú. Dôvody na vydedenie potomkov však musia mať oporu v Občianskom zákonníku.

Zákon vymedzuje 4 dedičské skupiny:

 1. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
 2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
 4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 Dedenie zo závetu

Zákon v súčasnosti upravuje tri možnosti ako spísať závet.

 • vlastnou rukou
 • v inej písomnej podobe
 • vo forme notárskej zápisnice

Každá z týchto foriem má zákonom predpísané pravidlá, o ktorých sa dočítate viac v sekcii Ako postupovať.

 • Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný
 • Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet
 • Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný

 Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii - právne predpisy.

 Ako postupovať

Rozhodnete sa, ako chcete závet napísať.

Vlastnoručný závet

Vlastnoručný závet musí poručiteľ celý vlastnou rukou napísať, uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný a na konci podpísať.

Závet zriadený v inej písomnej forme

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou,  môže byť zriadený v inej písomnej forme – a to napísaný na počítači, písacím strojom, iným mechanickým spôsobom alebo ho môže napísať vlastnou rukou iná osoba. Poručiteľ musí takýto závet vlastnou rukou podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet vlastnou rukou podpísať. V závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Svedkami nemôžu byť zákonní ani závetní dedičia, osoby im blízke (príbuzní v priamom rade, súrodenci a manželia), osoby nevidomé, nepočujúce, nemé alebo tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom je závet napísaný.

Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice

Poručiteľ môže zriadiť závet vo forme notárskej zápisnice. Aj maloletý, ktorý dovŕšil pätnásty rok, môže zriadiť závet vo forme notárskej zápisnice. Notársku zápisnicu  môže spísať ktorýkoľvek notár. Po spísaní závetu do notárskej zápisnice je notár povinný zabezpečiť jeho registráciu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky. V dôsledku toho sa nemôže stať, že závet sa stratí, pretože v konaní o dedičstve každý notár ako súdny komisár je povinný zistiť, či poručiteľ nezanechal závet zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov.

Formálne náležitosti závetu

Každý závet musí obsahovať:

1/ údaje o poručiteľovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

2/ údaje o závetných dedičoch - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

3/ určenie vecí a práv, ktoré majú závetným dedičom pripadnúť alebo určenie podielov z dedičstva, ktoré majú dedičia nadobudnúť; ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké,

4/ deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný,

5/ vlastnoručný podpis poručiteľa.

Spísanie závetu osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, je nevidomá alebo nepočujúca

1/ Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Poručiteľ musí pred svedkami potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom.

Listina musí obsahovať:

- údaj o tom, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,

- kto listinu napísal,

- kto listinu nahlas prečítal,

- akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu,

- podpisy svedkov.

2/ Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

3/ Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

Listina musí obsahovať:

- údaj o tom, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,

- kto listinu napísal,

- kto listinu nahlas prečítal,

- akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu,

- opis skutočnosti, že obsah listiny bol po spísaní pretlmočený do znakovej reči,

- podpisy svedkov.

 

Zrušenie závetu

Závet môže poručiteľ zrušiť:

1/ odvolaním závetu, listina o odvolaní musí mať formu, aká je potrebná pre zriadenie závetu, vždy musí obsahovať deň, mesiac, rok, kedy listinu o odvolaní závetu poručiteľ podpísal, závet však nemusí byť odvolaný v listine spísanej v tej istej forme ako bol spísaný.

2/ zriadením nového platného závetu, pokiaľ predchádzajúci závet nemôže popri neskoršom obstáť,

3/ zničením listiny, na ktorej bol závet napísaný.

Právne predpisy

Tu si môžete stiahnuť právne predpisy, v ktorých je zakotvené dedenie:

Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 v znení neskorších ústavných zákonov), ktorá v článku 20. zakotvuje, že každý má právo vlastniť majetok a dedenie sa zaručuje

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov), ktorý v siedmej časti obsahuje ucelenú právnu úpravu dedenia.

Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov), ktorý upravuje konanie o dedičstve na súde a u notára.

Notársky poriadok (zákon č. 323/1992 Zb. v v znení neskorších právnych predpisov).