Členovia AKNS

Komunitná nadácia Bratislava

Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov.  Okrem otvorených grantových kôl nadácia realizuje vlastné aktivity zamerané predovšetkým na rozvoj darcovstva a filantropie,   napr. každoročný projekt Daruj knihu (knižky pre deti z krízových a nízkoprahových centier). Vďaka darom sme prinavrátili historické hodiny pred hotel Carlton a na Hlavnom námestí inštalovali spomienkové tabuľky na lavičky, ktoré pripomínajú významných bratislavských filantropov a filantropky.  Zorganizovali sme 6. ročníkov charitatívneho podujatia Preteky kačíc, výťažok podporil činnosť zapojených bratislavských neziskových organizácií podľa výberu darcu. V súčasnosti spolupracujeme na interaktívnej www stránke - Pamäť mesta Bratislavy - databáze rôznych pamätí mesta v rôznych historických obdobiach.

Správkyňa nadácie: Daniela Danihelová,  daniela@knb.sk

 www.knb.sk                                                                                                                                                                                                                                                  


Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 z podnetu aktivistov pôsobiacich v iných MVO v meste Nitra. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života v Nitrianskom kraji prostredníctvom  rozvoja  filantropie a dobrovoľníctva. NKN je grantová organizácia. Poskytuje malé granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v rôznych oblastiach ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie,...
Je  stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región a buduje sieť aktívnych občanov, ktorí  si dokážu vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život. 

Správkyňa nadácie: Ľubica Lachká,    nkn@nkn.sk

www.nkn.sk


Malokarpatská komunitná nadácia RÉVIA

Od roku 2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami – Seben(založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne, a teda od Bratislavy až po Trnavu. Prostredníctvom svojho grantového systému od roku 1997 podporuje občanov v 18 obciach a mestách s približne 80 000 obyvateľmi. V roku 2003 Nadácia získala z lokálnych zdrojov prvý milión do nadačného majetku a naďalej svoje zdroje používa na podporu filantropických aktivít a verejnoprospešných projektov. Za svoje snaženie bola obdarené niekoľkými cenami ako napríklad Najlepší dobrovoľnícky projekt roka v Bratislavskom samosprávnom kraji 2011, či Najlepšia elektronická výročná správa nadácií 2009. 

Správkyňa  nadácie : Drahoslava Finková,   revia@revia.sk / finkova@revia.sk

www.revia.sk


Trenčianska nadácia

Trenčiansku nadáciu založila v roku 2000 skupina nadšených Trenčanov, ktorí verili, že pre ľudí je prirodzené pomáhať si a spolupracovať pri riešení spoločných problémov. Ich cieľom bolo vybudovať silné finančné a technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. Vytvorili fungujúci grantový systém, ktorý nadácia v rámci jeho pravidelnej aktualizácie využíva dodnes a jeho prostredníctvom poskytuje granty ostatným mimovládnym organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov. Podporuje predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty v rámci trenčianskeho kraja. V roku 2002 sa nadácia zúčastnila špeciálneho grantového kola „Milión pre komunitné nadácie“ a získala prvý dôležitý milión do nadačného imania ako trvalého finančného zdroja na podporu komunity aj v budúcnosti.

Správkyňa nadácie: Alena Karasová,  karasova@trencianskanadacia.sk
www.trencianskanadacia.sk


Komunitná nadácia

Zdravé mesto

Komunitná nadácia Zdravé mesto vznikla transformáciou z pôvodnej Nadácie Zdravé mesto, ktorú založil Rotary klub Banská Bystrica v roku 1992. V roku 1994, na základe inšpirácie z komunitných nadácií v USA a s finančnou pomocou Mesta Banská Bystrica a C.S.Mott Foundation, prebehla transformácia na komunitnú nadáciu. Základnou myšlienkou tejto zmeny bolo prestať s realizáciou vlastných projektov a ponúknuť pomoc a finančnú podporu organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré majú nápady ako zlepšiť kvalitu života v komunite. Prvé granty udelila KNZM v decembri 1994. 

Správkyňa nadácie: Beata Hirt,  knzm@knzm.sk
www.knzm.sk


Komunitná nadácia Liptov

Komunitná nadácia Liptov je mostom spájajúcim darcov s obdarovanými a zároveň vodcom v komunite, ktorý koordinuje a sieťuje subjekty s rovnakým poslaním. Reflektuje na akúkoľvek tému, preto aj jej aktivity sú rôznorodé. Zároveň posilňuje statusu dobrovoľníctva a jeho šírenie v regióne, čo považuje za prioritu. Poslanie a vízia posúva KNL neustále dopredu. Efektívne spravuje nadačný majetok a nepretržite oslovujem nových miestnych partnerov, ktorí umožňujú vytvárať nástroje na podporu verejne prospešných aktivít.

Správkyňa nadácie: Jana Mrlianová,  mrlianova@knl.sk, knl@knl.sk
www.knl.sk


Komunitná nadácia 

Modrá Torysa

Správkyňa nadácie: Soňa Šuhajová,  modratorysa@gmail.com

www.modratorysa.sk


Komunitná nadácia Bardejov

Na konci 90-tych rokoch sa skupina asi 5 aktívnych ľudí založila OZ, aby prostredníctvom neho sa aktívne podieľala na miestnom verejnom živote. Keďže OZ malo pracovať na báze výlučnej dobrovoľnosti jej zakladateľov, činnosť združenia sa nepodarilo naštartovať. Z toho dôvodu vznikol 2. pokus - založiť nadáciu s aspoň 1 platenou osobou v pozícii výkonnej zložky. Naším vzorom i tútorom sa stala KN Prešov s jej správkyňou. V dec. 2002 bola KNBJ zapísaná do Registra nadácii pri MV SR. Spoločne so správnou radou sme zaviedli prvé 3 grantové programy, ako hl. nástroje motivácie a podpory aktívnych občanov pri skvalitňovaní života v meste a okolí. V súčasnosti máme 7 grant. programov, z ktorých 2 programy - Čistý Bardejov a Mladí filantropi majú aj svoje nadstavbové - negrantovacie časti. 

Správca nadácie: Jozef Jarina, knbj@bardejov.sk

www.knbj.sk