Drahoslava Finková, prezidentka
finkova@revia.sk
+421 905 960 797

www.asociaciakns.sk

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Partizánska 2

811 03 Bratislava

IČO: 360 659 19

Poštová adresa pre fakturáciu

Trenčianska nadácia
Ul. Kniežaťa Pribinu 3
911 01 Trenčín
tnn@trencianskanadacia.sk