Členovia

h

Trenčianska nadácia

O tomto projekte

Rok založenia: 2000

Región pôsobnosti:
Trenčiansky kraj

História:
Trenčiansku nadáciu založila v roku 2000 skupina nadšených Trenčanov, ktorí verili, že pre ľudí je prirodzené pomáhať si a spolupracovať pri riešení spoločných problémov. Ich cieľom bolo vybudovať silné finančné a technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. Vytvorili fungujúci grantový systém, ktorý nadácia v rámci jeho pravidelnej aktualizácie využíva dodnes a jeho prostredníctvom poskytuje granty ostatným mimovládnym organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov. Podporuje predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty v rámci trenčianskeho kraja. V roku 2002 sa nadácia zúčastnila špeciálneho grantového kola „Milión pre komunitné nadácie“ a získala prvý dôležitý milión do nadačného imania ako trvalého finančného zdroja na podporu komunity aj v budúcnosti.

Správkyňa nadácie: Alena Karasová
Kontakt: karasova@trencianskanadacia.sk, tnn@trencianskanadacia.sk
URL: www.trencianskanadacia.sk

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

O tomto projekte

Rok založenia: 1996

Región pôsobnosti:
Malokarpatský región

História:
Od roku 2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami – Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne, a teda od Bratislavy až po Trnavu.
Prostredníctvom svojho grantového systému od roku 1997 podporuje občanov v 18 obciach a mestách s približne 80 000 obyvateľmi. V roku 2003 Nadácia získala z lokálnych zdrojov prvý milión do nadačného majetku a naďalej svoje zdroje používa na podporu filantropických aktivít a verejnoprospešných projektov. Za svoje snaženie bola obdarené niekoľkými cenami ako napríklad Najlepší dobrovoľnícky projekt roka v Bratislavskom samosprávnom kraji 2011, či Najlepšia elektronická výročná správa nadácií 2009. V roku 2016 REVIA oslávila 20. výročie vzniku, a taktiež 1 678 450 € získaných pre región.

Správkyňa nadácie: Drahoslava Finková
Kontakt: revia@revia.sk, finkova@revia.sk
URL: www.revia.sk

h

Nitrianska komunitná nadácia

O tomto projekte

Rok založenia: 2002

Región pôsobnosti:
Mesto Nitra, Nitriansky kraj

História:
Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 z podnetu aktivistov pôsobiacich v iných MVO v meste Nitra. Jej poslaním je zlepšovať
kvalitu života v Nitrianskom kraji prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. NKN je grantová organizácia. Poskytuje malé granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v rôznych oblastiach ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie a i.
Je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región a buduje sieť aktívnych občanov, ktorí si dokážu vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život.

Správkyňa nadácie: Ľubica Lachká
Kontakt: nkn@nkn.sk
URL: www.nkn.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto

O tomto projekte

Komunitná nadácia Zdravé mesto Rok založenia: 1994

Región pôsobnosti:
okresy Banská Bystrica a Zvolen, cca 200 000 obyvateľov

História:
Komunitná nadácia Zdravé mesto vznikla transformáciou z pôvodnej Nadácie Zdravé mesto, ktorú založil Rotary klub Banská Bystrica v roku 1992. V roku 1994, na základe inšpirácie z komunitných nadácií v USA a s finančnou pomocou Mesta Banská Bystrica a C.S.Mott Foundation, prebehla transformácia na komunitnú nadáciu. Základnou myšlienkou tejto zmeny bolo prestať s realizáciou vlastných projektov a ponúknuť pomoc a finančnú podporu organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré majú nápady ako zlepšiť kvalitu života v komunite. Prvé granty udelila KNZM v decembri 1994.
Správkyňa nadácie: BeataHirt
Kontakt: knzm@knzm.sk, 048 4156059
URL: www.knzm.sk

h

Komunitná nadácia Liptov

O tomto projekte

Rok založenia: 2003

Región pôsobnosti:
Región Liptov (Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a okolité obce Horného a Dolného Liptova)

História:
Komunitná nadácia Liptov je mostom spájajúcim darcov s obdarovanými a zároveň vodcom v komunite, ktorý koordinuje a sieťuje subjekty s rovnakým poslaním. Reflektuje na akúkoľvek tému, preto aj jej aktivity sú rôznorodé. Zároveň posilňuje status dobrovoľníctva a jeho šírenie v regióne, čo považuje za prioritu. Poslanie a vízia posúva KNL neustále dopredu. Efektívne spravuje nadačný majetok a nepretržite oslovuje nových miestnych partnerov, ktorí umožňujú vytvárať nástroje na podporu verejne prospešných aktivít.

Správkyňa nadácie: Ing. Jana Mrlianová
Kontakt: mrlianova@knl.sk, knl@knl.sk
URL: http://www.knl.sk/

Komunitná nadácia Bratislava

O tomto projekte

Rok založenia: 2000

Región pôsobnosti:
Bratislava (mesto), príležitostne v konkrétnych grantových programoch aj celé Slovensko

História:
Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov. Od roku 2000 sme podporili viac ako 1 400 projektov celkovou sumou vyše 1,69 mil. EUR v Bratislave a vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem otvorených grantových kôl nadácia realizuje vlastné aktivity zamerané predovšetkým na rozvoj darcovstva a filantropie, napr. každoročný projekt Daruj knihu (knižky pre deti z krízových a nízkoprahových centier). Vďaka darom sme prinavrátili historické hodiny pred hotel Carlton a na Hlavnom námestí inštalovali spomienkové tabuľky na lavičky, ktoré pripomínajú významných bratislavských filantropov a filantropky. Zorganizovali sme 6. ročníkov charitatívneho podujatia Preteky kačíc, výťažok podporil činnosť zapojených bratislavských neziskových organizácií podľa výberu darcu.

V súčasnosti spolupracujeme na interaktívnej www stránke – Pamäť mesta Bratislavy – databáze rôznych pamätí mesta v rôznych historických obdobiach.

Správkyňa nadácie: Daniela Danihelová
Kontakt: daniela@knb.sk
URL: www.knb.sk

h

Komunitná nadácia Bardejov

O tomto projekte

Rok založenia: 2002

Región pôsobnosti:
Prešovský kraj

História:
Na konci 90-tych rokoch skupina asi 5 aktívnych ľudí založila občianske združenie, aby sa prostredníctvom neho aktívne podieľala na miestnom verejnom živote. Keďže občianske združenie malo pracovať na báze výlučnej dobrovoľnosti jej zakladateľov, činnosť združenia sa nepodarilo naštartovať. Z toho dôvodu vznikol 2. pokus – založiť nadáciu s aspoň 1 platenou osobou v pozícii výkonnej zložky. Naším vzorom i tútorom sa stala KN Prešov s jej správkyňou. V decembri 2002 bola KNBJ zapísaná do Registra nadácii pri MV SR. Spoločne so správnou radou sme zaviedli prvé 3 grantové programy, ako hlavné nástroje motivácie a podpory aktívnych občanov pri skvalitňovaní života v meste a okolí. V súčasnosti máme 7 grantových programov, z ktorých 2 programy – Čistý Bardejov a Mladí filantropi majú aj svoje nadstavbové – negrantovacie časti.

Správca nadácie: Jozef Jarina
Kontakt: knbj@bardejov.sk
URL: www.knbj.sk