http://www.knpresov.sk http://www.modratorysa.sk http://www.knbj.sk http://www.knl.sk http://www.knzm.sk http://www.trencianskanadacia.sk http://www.fondnr.sk http://www.revia.sk http://www.knb.sk
 ČLENOVIA ASOCIÁCIE

Komunitná nadácia Bardejov

http://www.knbj.sk

Komunitná nadácia Bratislava

http://www.knb.sk

Komunitná nadácia Liptov

http://www.knl.sk

Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany

http://www.modratorysa.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica a Zvolen

http://www.knzm.sk

Nitrianska komunitná nadácia

http://www.nkn.sk

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

http://www.revia.sk

Trenčianska nadácia

http://www.trencianskanadacia.sk

KTO SME?


Aktivity AKNS

AKNS poskytuje služby členským komunitným nadáciám, pomáha zviditeľňovať komunitné nadácie a tento koncept organizácie na Slovensku, vyhľadáva partnerov na spoluprácu a iniciuje alebo sa zapája do aktivít zameraných na zlepšovanie legislatívneho prostredia pre tieto organizácie.  

Zapojenie AKNS do procesu zlepšovania legislatívneho prostredia pre neziskové organizácie
V roku 2010 organizovala AKNS pre členské nadácie tréning obhajoby záujmov. Cieľom tréningu bolo poskytnúť členom asociácie zručnosti potrebné pre zlepšenie zapojenia sa do pripomienkovania a ovplyvňovania legislatívnych procesov na celoslovenskej úrovni. V rámci tréningu sa uskutočnilo plánovanie aktivít, ktoré AKNS chcela realizovať v tejto oblasti. Tréning viedla organizácia Partners for Democratic Change Slovakia.

V rámci témy spolupracuje AKNS s Fórom donorov. V roku 2010 spracovalo Fórum donorov v spolupráci s AKNS analýzu legislatívneho prostredia pre nadácie a nastávajúcich trendov. Analýza slúži na identifikáciu konkrétnej legislatívy, na ktorú sa AKNS môže zamerať, a odhaduje trendy, ktorým smerom sa budú uberať úpravy tejto legislatívy.

V rámci tejto aktivity sa v 2010 - 2012 konali tri okrúhle stoly – diskusie na tému spoločného postupu nadácií a ďalších organizácií pri ovplyvňovaní legislatívy.

 
Darovanie zo závetu
V rámci komunikácie dôležitých tém verejnosti sa AKNS venuje téme darovania zo závetu. Napriek tomu, že v zahraničí, najmä v USA a v Kanade, sú dary zo závetu často hlavným zdrojom prostriedkov pre komunitné nadácie, na Slovensku je táto téma ešte veľmi citlivá a jestvuje len málo príkladov takejto podpory verejne prospešnej organizácie. Drvivá väčšina ľudí si neuvedomuje, že majú možnosť obdarovať zo závetu, podľa svojho želania, aj verejne prospešnú organizáciu.
Na Slovensku nie je legislatíva prekážkou: v rámci platných právnych predpisov sa nestanovujú prekážky pre potenciálnych darcov zo závetu. Jediným nevýhodným prvkom je inštitút neopomenuteľných dedičov, t.j. nemožnosť vylúčiť deti z dedenia (situácia sa odlišuje pri maloletých a plnoletých dedičoch).
AKNS spracovala v tejto súvislosti prípadové štúdie darovania zo závetu na Slovensku a spolupracuje s Asociací komunitních nadací České republiky, ktorá sa taktiež tejto téme venuje v Čechách.
V roku 2011 AKNS realizuje komunikačnú kampaň. Spustili sme samostatné webové stránky www.zavety.sk s cieľom zlepšiť informovanosť slovenskej verejnosti o darovaní zo závetu. V novembri 2011 sa na túto tému uskutočnila konferencia nadácií a expertov v Bratislave.

S cieľom zmapovať verejnú mienku spustila AKNS v júlil 2012 dotazník o darovaní zo závetu. Dotazník je dostupný tu.


Propagácia slovenských komunitných nadácií a konceptu komunitnej nadácie
Jednou z úloh Asociácie komunitných nadácií Slovenska je informovanie verejnosti o poslaní a aktivitách slovenských komunitných nadácií. V rámci tejto úlohy realizuje AKNS priebežné informačné a prezentačné aktivity a každoročne 15. mája si pripomína Deň komunitných nadácií, výročie založenia AKNS.


Služby pre členov AKNS aj nečlenské organizácie
Cieľom AKNS je podporovať rozvoj slovenských komunitných nadácií, a to najmä formou poskytovania rôznorodých služieb a podpory svojpomocného vzdelávania a výmeny skúseností. AKNS poskytuje služby aj nečlenským organizáciám a vznika- júcim iniciatívam doma a v zahraničí.
Kompletné portfólio služieb nájdete tu.


Program Mladí filantropi
Mladí filantropi je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi. Program je realizovaný pod hlavičkou AKNS v
členských nadáciách. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí. Viac informácií o programe nájdete v
sekcii Programy AKNS.


Grantový program Na pomoc deťom
V novembri 2011 sa spoločnosť RWE Gas Slovensko stala novým partnerom AKNS. Traja členovia AKNS, komunitné nadácie v Bardejove, Banskej Bystrici a v Bratislave, otvorili pre celé územie Slovenska grantový program Na pomoc deťom. V programe bude prerozdelených 19 975 EUR.
Východiskom programu Na pomoc deťom je myšlienka podpory zdravia, zmierňovanie následkov rôznych ťažkých chorôb, podpora zdravého životného štýlu a celková pomoc vážne a dlhodobo chorým deťom a mladým ľuďom do veku 26 rokov tak, aby sa ich zdravotný stav zlepšil, stabilizoval, resp. zmiernilo sa utrpenie, či sa následky choroby, alebo aby boli cieľové skupiny vedené k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Výsledkom programu by malo byť zlepšené, resp. stabilizované zdravie zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí, zmiernené utrpenie, či následky ich choroby, alebo zlepšenie kvality ich života.NOVINKY


DOTAZNÍK O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
V rámci kampane Dobročinný odkaz zhromažďuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska informácie a mapuje názory verejnosti na darovanie zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS PLÁNOVANIE A ZASADNUTIE V KRÁLIKOCH
Vo štvrtok a piatok 14. a 15. júna 2012 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie a zasadnutie AKNS v Králikoch pri Banskej Bystrici.
 ČÍTAJ ĎALEJ

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE MLADÝCH FILANTROPOV 2012 V TRENČÍNE
Od 18. do 19. mája 2012 sa v Trenčíne uskutočnilo každoročné celoslovenské stretnutie členov tímov Mladých filantropov, tentoraz pod taktovkou mladých filantropov Trenčianskej nadácie. Na stretnutí sa zúčastnili mladí dobrovoľníci z Prešova, Bardejova, Trenčína, Nitry a z Modry.
 ČÍTAJ ĎALEJ

DEŇ KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ 2012
Pri príležitosti Dňa komunitných nadácií pozvali slovenské komunitné nadácie obyvateľov svojich miest a regiónov na Dni otvorených dverí.
 ČÍTAJ ĎALEJ

PROJEKTY NA POMOC DEŤOM
Desať projektov zameraných na pomoc deťom podporili RWE Gas Slovensko a Asociácia komunitných nadácii Slovenska. V rámci spoločného grantového programu pomáhajú ťažko chorým deťom a ich rodinám zmierniť následky chorôb a zlepšiť kvalitu ich života. Projekty získali podporu v celkovej výške 17 832 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

KONFERENCIA O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
29. novembra sa v Bratislave uskutočnila konferencia o darovaní zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

GRANTOVÝ PROGRAM NA POMOC DEŤOM
V novembri 2011 sa spoločnosť RWE Gas Slovensko stala novým partnerom AKNS. Traja členovia AKNS, komunitné nadácie v Bardejove, Banskej Bystrici a v Bratislave, otvorili pre celé územie Slovenska grantový program Na pomoc deťom. V programe bude prerozdelených 19 975 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS NA 2. SLOVENSKO – ČESKEJ KONFERENCII O FUNDRAISINGU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska prezentovala kampaň o darovaní zo závetu Dobročinný odkaz na 2. slovensko – českej konferencii o fundraisingu, ktorá sa konala od 12. do 14. októbra 2011 v Bratislave.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS SA PREZENTOVALA NA KONFERENCII AKN ČR V PRAHE
Partnerská organizácia AKNS v Čechách, Asociace komunitních nadací České republiky (AKN ČR) organizovala 9. septembra 2011 v Prahe svoju výročnú konferenciu, tentokrát na tému Podpora občanských iniciativ v místních komunitách.
 ČÍTAJ ĎALEJ

WWW.ZAVETY.SK - NOVÉ STRÁNKY O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska spustila nové web stránky o darovaní zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

350 000 EUR PRE SLOVENSKÉ KOMUNITY V ROKU 2010
V roku 2010 podporilo osem členských komunitných nadácií, združených v AKNS, 465 rôznorodých projektov vo svojich komunitách sumou takmer 350 000 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS PLÁNOVANIE A ZASADNUTIE V BARDEJOVE
V stredu a štvrtok 29. a 30. júna 2011 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie a zasadnutie AKNS v Bardejove.
 ČÍTAJ ĎALEJ

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE MLADÝCH FILANTROPOV V BANSKEJ BYSTRICI
Od 17 do 19. júna 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo každoročné celoslovenské stretnutie členov tímov Mladých filantropov z Bratislavy, Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice a z Nitry.
 ČÍTAJ ĎALEJ

INŠPIRÁCIE A NOVÉ TRENDY PRE NAŠE KOMUNITNÉ NADÁCIE
V poľských Katowiciach sa 30. – 31. 5. 2011 zástupcovia 5 členov AKNS, slovenských komunitných nadácií, zúčastnili na 2. medzinárodnej konferencii Ako oživiť miestnu komunitu? Nové nástroje komunitných nadácií. Konferenciu organizoval V4 Community Foundation Maturity Program
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS NA CFC 2011 CONFERENCE: A WORLD OF OPPORTUNITY
Beata Hirt, riaditeľka KNZMBB a Katarína Minárová, koordinátorka AKNS, sa ako členky Transatlantic Community Foundation Network zúčastnili na konferencii kanadských komunitných nadácií.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS ZORGANIZOVALA DRUHÝ OKRÚHLY STÔL PRE ZÁSTUPCOV NADÁCIÍ S NOVÝM SPLNOMOCNENCOM PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ
AKNS pozvala zástupcov slovenských nadácií na stretnutie s Filipom Vagačom, novým slovenských Splnomocnencom pre občiansku spoločnosť, ktoré sa konalo 14. apríla 2011 v Pálffyho paláci v Bratislave.
 ČÍTAJ ĎALEJ

STRETNUTIE AKNS A AKADEMIE ROZWOJU FILANTROPII V POLSCE
16. marca 2011 sa v Trenčíne uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov AKNS s predstaviteľmi Akademie Rozwoju Filantropie (ARF) z Poľska.
 ČÍTAJ ĎALEJ

ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY WINGS V SAO PAULO
Od 20. do 24. februára 2011 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady WINGS – Worldwide Initiative for Grantmaker Support v Sao Paulo v Brazílii, kde sa organizácia WINGS natrvalo usídlila koncom roka 2010.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS MÁ NOVÉHO PREZIDENTA
V zmysle rotačného princípu voľby nového prezidenta AKNS bol na januárovom zasadnutí AKNS na túto funkciu zvolený Jozef Jarina, riaditeľ Komunitnej nadácie Bardejov.
 ČÍTAJ ĎALEJ

OKRÚHLY STÔL - DISKUSIA, AKO ZLEPŠIŤ LEGISLATÍVU PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
V utorok 30. novembra zorganizovala AKNS diskusné stretnutie – okrúhly stôl so zástupcami nadácií, organizácií zaoberajúcich sa filantropiou, legislatívou pre neziskový sektor, či poskytovaním služieb a poradenstva pre tieto organizácie.
 ČÍTAJ ĎALEJ

ARCHÍV NOVINIEK . . .

KONTAKT
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
adresa: Partizánska 2, Bratislava
web: www.asociaciakns.sk
prezident: knbj@bardejov.sk
koordinátor: minarova@asociaciakns.sk